PSYCHOTHERAPIE
PRAKTIJK
LEEUWARDEN

Beroepscode

Wij werken volgens de Beroepscode voor Psychologen en Psychotherapeuten van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. De volledig versie ligt in onze praktijk ter inzage. De beroepscode omvat regels over de rechten en plichten van de psychotherapeut en de cliënt. Deze zijn vastgelegd in een aantal wetten, zoals de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKCZ Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector). De belangrijkste punten worden hieronder toegelicht.

De behandelrelatie

De therapie bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener: de psychotherapeut. Sinds april 1998 is het beroep van psychotherapeut wettelijk geregeld als basisberoep in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De Wet BIG heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en (potentiële) consumenten van de gezondheidszorg te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. De Wet BIG bevat een aantal algemene voorwaarden met betrekking tot titelbescherming, registratie en tuchtrecht.

In de beroepscode staat dat de psychotherapeut verplicht is zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen. De psychotherapeut mag geen misbruik maken van zijn positie. De beroepscode gaat uit van een strikt beroepsmatig contact. Dat betekent bijvoorbeeld dat een seksueel contact tussen psychotherapeut en cliënt niet is toegestaan. Evenmin mag de psychotherapeut cadeaus aannemen die een klein bedrag te boven gaan. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de psychotherapeut geen overeenkomst met u afsluiten waarvan hij/zij voordeel zou kunnen hebben.

Geheimhouding van uw gegevens

De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst. De psychotherapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De psychotherapeut heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega's. Deze collega's hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht.

Recht op informatie

De psychotherapeut is verplicht u te informeren over wat hij/zij denkt dat er met u aan de hand is. Hij/zij moet met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. De psychotherapeut zal u ook vertellen hoelang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De psychotherapeut zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken. De psychotherapeut mag u alleen informatie onthouden, wanneer u daarvan ernstig nadeel zou ondervinden. Hij/zij moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega.

Uw dossier

De psychotherapeut bewaart uw gegevens in een dossier. Daarin bevinden zich de indicatiestelling, brieven van u en over u, alsook aantekeningen over de voortgang van de therapie. De psychotherapeut moet het dossier en het gegevensbestand zo inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. Uw dossiers bevinden zich in afgesloten dossierkasten en de veiligheid en de vertrouwelijke omgang met uw dossier wordt gewaarborgd.

U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken. U hebt geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin hebt u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de psychotherapeut. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de therapie toevoegen of kritiek over de manier waarop uw situatie is weergegeven door de therapeut. Ook die opmerkingen blijven vanzelfsprekend in het dossier bewaard.

U hebt het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. U moet daar schriftelijk om verzoeken. Wanneer het gaat om psychotherapie van kinderen of om gezinstherapie, dan hebben ouders niet zonder meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien.

Er is een wettelijke bewaartermijn voor dossiers van 15 jaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop de behandeling is afgesloten. In principe zal het dossier na 20 jaar worden vernietigd. In het geval de behandelingsovereenkomst tussen behandelaar en cliënt wordt beëindigd kunt U vervolgens aangeven of U van het recht op inzage, afschrift of directe vernietiging van het dossier gebruik wilt maken. Eveneens indien U een behandelingscontact met een nieuwe behandelaar aangaat, kan een kopie van het dossier worden opgevraagd op basis van een door uzelf afgegeven machtiging. Voor elke transactie zal een verklaring worden opgesteld die eveneens in het dossier bewaard zal worden.

Zolang de PPL bestaat en U binnen de termijn van 20 jaar alsnog wilt beschikken over uw dossier dan kan dat via een verzoek per email die u via deze site kunt sturen. Er zal dan contact met U opgenomen worden. U zult de mogelijkheid worden geboden het dossier zelf op te halen of eventueel toegezonden te krijgen. De schriftelijke verzoeken tot meegeven/toezending dossier en vernietiging dienen vervolgens gedurende de termijn van 20 jaar te worden bewaard waarna het geheel vernietigd zal worden. Bij pensionering of het voortijdig overlijden van uw therapeut zal de PPL-site nog drie jaar in de lucht blijven waarbij U op de site instructies zult kunnen vinden over de bewaarplaats van uw dossier.

Indien U niet wilt dat uw dossier na de bewaartermijn van 20 jaar vernietigd wordt, dan kunt u dat bij beëindiging van de therapie aangeven zodat het als een notitie in uw dossier komt. Ingeval van het voortijdig overlijden van de therapeut zult u dan benaderd worden met de vraag of u alsnog uw dossier wilt hebben. U moet dan wel zelf zorg dragen voor het up to date houden van de juiste woon en verblijf plaats. U kunt ook bovengenoemde oplossing kiezen door een kopie van het dossier direct mee te nemen bij beëindiging van de therapie.

Privacystatement

Het privacystatement van de PPL kunt u als PDF downloaden via deze link.

Hoe handelt u wanneer u klachten heeft?

Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw psychotherapeut op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van een klachtenfunctionaris. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, maakt de LVVP gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. Cliënten van LVVP-leden kunnen hier een beroep op doen. Deze klachtenfunctionarissen kunnen naast de eerste klachtopvang tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling.

Om tot een efficiënte klachtafhandeling te komen, dient u bij voorkeur eerst het klachtenformulier in te vullen, dat u kunt vinden op de site van de LVVP via deze link. Meer informatie kunt u vinden bij onderstaande instanties.

 
Home |  De praktijk |  Kosten en vergoeding |  Zorgverzekeraars |  Betalingsvoorwaarden |  Beroepscode |  Monitoring |  EMDR |  E-health |  Links |  Contact |  Route
© 2008 MONJΞT webdesign